Algemene Verkoop- & Leveringsvoorwaarden van BAViX

 • Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BAViX, op alle met BAViX gesloten overeenkomsten, alsmede  op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan.

Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voor waarden en/of de overeenkomsten zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door BAViX schriftelijk zijn bevestigd.

 • Offertes.
  • Offertes en/of prijsopgaven binden BAViX niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
  • De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 30 dagen, met dien verstande dat een overeenkomst slechts tot stand komt indien en voor zover BAViX conform het in artikel 3.4 bepaalde opdracht (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) aanvaardt.
  • Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend.
  • Aanmeldingen voor opleiding, totstandkoming (overige) overeenkomsten.
  • Aanmeldingen voor opleidingen dienen schriftelijk te geschieden door ondertekening van de offerte danwel door het sturen van een officiële inkoopopdracht met verwijzing naar de offerte en deze daarmee samenhangende voorwaarden.
  • De aanmelding voor een opleiding dient door BAViX minimaal 10 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders bepaald.
  • Een overeenkomst (tot het geven van opleidingen dan wel  verrichten van overige diensten) komt slechts tot stand indien en voor zover BAViX een opdracht (c.q. aanmelding voor een opleiding ) schriftelijk heeft aanvaard.
 • Annulering.
  • Indien een training, ongeacht de reden daarvan, binnen een termijn van 29 tot 15 werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de training wordt geannuleerd, is 50% van het cursus bedrag verschuldigd. Indien een training na deze termijn wordt geannuleerd of indien de cursist niet verschijnt is 100% van het cursusbedrag verschuldigd.
  • Indien een cliënt binnen 15 tot 3 werkdagen voor aanvang van de training verzoekt om verschuiving van de training en BAViX met deze verschuiving instemt, dan is 25% van de cursusprijs verschuldigd, met dien verstande dat wanneer de training door een partner wordt verzorgd, 50% van de cursusprijs verschuldigd is.
  • Indien een training binnen 3 werkdagen voor aanvang wordt verschoven is 50% van de cursusprijs verschuldigd.
  • Eenmaal verschoven trainingen kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden.
  • Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van BAViX.
  • Indien een training door een partner van BAViX wordt uitgevoerd, kunnen in afwijking van het bovenstaande, de annuleringsvoorwaarden van de partner van toepassing zijn.
 • Prijzen.
  • De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen plaats dienen te vinden, dan behoudt BAViX zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. (Indien en voor zover de prijzen aldus met meer dan 15% worden verhoogd, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden).
  • BAViX is gerechtigd om per 1 januari van elk jaar de afgesproken en bevestigde tarieven in de overeenkomsten  te verhogen conform de landelijk indexcijfer van het Centraal Bureau van de Statistiek,  welke wordt vermeld in de Staatscourant.
 • Betaling.
  • Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuur datum aan BAViX voldoen. Alle aan Cliënt in rekening gebrachte bedragen moeten zonder kortingen of inhoudingen worden voldaan. Cliënt is niet bevoegd tot verrekening. Client heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens BAViX op te schorten.
  • Door enkel het verstrijken van een betalingstermijn is cliënt in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van BAViX op cliënt onmiddellijk opeisbaar.
  • Cliënt is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende rente, vermeerderd met een opslag van 3%.
  • Indien cliënt jegens BAViX in verzuim is, is hij verplicht BAViX buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedrage tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 113,45,  te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzet belasting. Ieder bedrag dat van cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.
  • Cliënt verplicht zich op eerste verzoek van BAViX medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.
 • Garantie.
  • BAViX staat er voor in dat de door haar geleverde opleidingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk na constatering of binnen 8 werkdagen na beëindiging van de training of dienst aan  BAViX te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de opleiding en/of overige dienst niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal BAViX deze opnieuw en/of diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door voldoening aan die prestatie is BAViX ter zake van haar verplichting jegens cliënt volledig gekweten en tot geen verdere (schade-) vergoeding gehouden.
 • Aansprakelijkheid en vrijwaring.
  • BAViX is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die cliënt of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mochten lijden. Hieronder mede begrepen bedrijfsschade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van BAViX beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
  • Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van BAViX op grond van Titel 3 afdeling 3 boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productaansprakelijkheid). BAViX zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van BAViX.
  • Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van BAViX of haar leidinggevend personeel zal cliënt BAViX vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleiding en/of overige diensten en zal hij BAViX alle schade vergoeden die BAViX lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 • Intellectueel eigendom.
  • Cliënt krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de opleiding en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij BAViX dan wel bij anderen berusten.
  • BAViX verklaart dat wanneer naar haar beste weten de opleidingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten, zij zo nodig de desbetreffende opleiding en overige diensten kan vervangen en wijzigen, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van BAViX kan worden verlangd.
  • Cliënt zal BAViX onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op het intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opleidingen en overige diensten. Alsdan is BAViX bevoegd daartegen mede namens cliënt verweer te voeren of tegen derde rechtsmaatregelen te treffen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal cliënt BAViX zijn optimale medewerking verlenen.
 • Verzuim en ontbinding.
  • Bij verzuim van cliënt of in een van de artikelen 9.2 genoemde gevallen is BAViX bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.
  • In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) cliënt, zullen alle overeenkomsten van rechtswegen zijn ontbonden, tenzij BAViX binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.
  • Het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van BAViX op grond van de wet en de overeenkomst.
  • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van BAViX op cliënt  uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van BAViX  op cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar (en is BAViX gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen BAViX en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van cliënt  te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Cliënt is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde BAViX in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren).
 • Overmacht.
  • Indien BAViX door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht/ziekte) niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. BAViX zal cliënt zo spoedig mogelijke in kennis stellen van de overmacht toestand.
  • Duurt de overmacht toestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de  overmacht situatie dit rechtvaardigt.
  • Ingeval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als BAViX als gevolg van deze overmacht enig voordeel mocht hebben.
  • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van BAViX onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van BAViX kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijd van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, terrorisme, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie, burgerlijke ongehoorzaamheid of andere problemen bij de productie bij BAViX of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van

overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij BAViX als op locatie waar de opleiding plaatsvindt.

 • Toepasselijk recht en rechtskeuze.
  • Op deze voorwaarden, almede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing .
  • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
  • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Eindhoven, met dien verstande dat BAViX het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen cliënt aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vordering kennis te nemen.

Alle voorgaande verkoop- en leveringsvoorwaarden komen met deze nieuwe uitgave te vervallen, hieraan kunnen geen rechten meer worden ontleend.

BAViX

KvK 71595430